Mapování víceúrovňových struktur

Kombinace multilevelů se šrafy

Od letošní sezony platný nový klíč ISSprOM 2019-2 přinesl revoluci v kreslení víceúrovňových struktur. Stručný výtah důležitých změn v novém klíči (jako je třeba i návrat nepřekonatelné “černo-zelené”), najdete ve článku Romana Zbranka.

Doporučujeme závodníkům si ale nastudovat celý klíč a přečíst si i doprovodný manuál “Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavě na mapách pro orientační sprint”

Jenomže klíč tak úplně nepočítá s variantami, kdy je některá z úrovní třeba částečně nepřekonatelná. Po sériích diskusí uvnitř týmu i po konzultaci s Mapovou radou ČSOS jsme se rozhodli, jak kreslit tyto struktury. Tenhle článek berte jako detailní vysvětlení, které nepatří do Pokynů, ale o které jsme se chtěli podělit.

V Pokynech najdete k multilevelům tento text: 

Dále je zakázáno překonávat strukturu zachycenou v mapě 

  • značkou “512.1 Vstup pod most nebo do tunelu” ve smyslu změny běžecké úrovně (neseskakujte přes zuby z nadchodu, ani z portálu tunelu  - v nákresu níže označeno slovem “hop”);

  • hranicí značky “512.2 Podchod nebo tunel” (je zakázáno překračovat ty malé obdélníčky) ve spodní běžecké úrovni, a to i tehdy, kdy je tato značka pro čitelnost vynechána. 

V praxi bude použito pro dva typy multilevelů: podchod pod a nadchod nad zakázanou silnicí, pro které bude použit následující zákres (uvádíme ukázky i se zákresem nejkratší legální varianty postupu - zeleně i těch nepovolených - červeně), doporučujeme k četbě i samostatný článek na webu závodu.

Zakázanou silnici nelze překonat 

  • úrovňově mimo nadchod

  • úrovňově pod nadchodem

  • nadchodem, pokud na něj bylo vniknuto jinde než na jeho začátku a konci


Zakázanou silnici nelze překonat

  • úrovňově mimo podchod

  • úrovňově nad podchodem (ani jednou z variant)


Proč jsme dospěli k těmto řešení?

  1. Nadchod nad zakázanou silnicí  

V manuálu pro mapování komplexních struktur je tato ukázka nadchodu nad pražskou magistrálou, která je ale podle nás nedostačující, nic totiž závodníkovi nebrání překonat magistrálu úrovňově v ose mostu.

Na pražské magistrále hustý provoz závodníkovi úrovňové překonávání nedovolí, ale na Stodůlkách tak intenzivní doprava není, proto jsme hledali lepší řešení. 

V klíči se mimojiné píše: “Jednoduchý most, pod kterým nelze projít, musí být znázorněn pomocí značky Nepřekonatelná zeď (515).” Výše odkazovaný manuál pak (bez dalšího komentáře) používá nepřekonatelnou zeď i jen v části mostu, schematicky překreslené takto:

Znamená to, že spodní úroveň v místě, kde přechází do frekventované silnice, “zaniká”, na předělu mezi multilevelem (šrafování) a unilevelem je použita značka 512.2 (to jsou ty malé černé obdélníčky), značící nepřekonatelnou bariéru na spodní úrovni, byť tam v reálu nic není.

Klíč navíc umožňuje “u velmi krátkých podjezdů nebo tunelů, kde není dostatek místa pro čáru o minimální délce, čáru vynechat, pokud je oblast také vymezena značkou Oblast průchodná ve dvou úrovních (512.3, to jsou ty šrafy)”. To je také finální podoba našich nadchodů nad zakázanou silnicí. 

            
2. Podchod pod zakázanou silnicí

Pro opačný případ, tedy podběh pod zakázanou silnicí, klíč řešení nabízí, jenže obsahuje šikmé fialové šrafy (512.3), které jsou (spodní úrovní) překonatelné, což je silně neintuitivní - dokonce jsou tyto šrafy opticky výraznější než ty křížené (709).


Přepnutí šrafů z fialové do béžové naopak legalizuje postup “nad podchodem”.

Tedy pokud chci zachovat čitelnost podchodu (vyhnout se fialové variantě 512.3) a zároveň zakázat překonávání zakázané silnice, nezbývá než zamezit závodníkovi v přístupu k takové pasáži, což je nakonec výsledná varianta. Pro zvýšení čitelnosti je v profilu podchodu vynechána značka 501 Okraj zpevněné plochy.   

Námi vybraná řešení mají jasný cíl: značit vše maximálně čitelně i ve vysoké rychlosti - tedy žádné zbytečné čáry, které by “škrtaly” nadchody nebo podchody a znejišťovaly závodníka ohledně překonatelnosti. Věříme, že se tento cíl povede naplnit a ohledně víceúrovňových oblastí nebudou žádné nejasnosti.